Luke publishes maps of less common tree species occurrence from early 1990es to 2015

Luke has estimated the occurrence of less common tree species in the form of thematic maps covering entire area of Finland. The maps represent the situation at four dates: 1994, 2002, 2009 and 2015. The maps are based on national forest inventory (NFI), and the corresponding national forest inventories are NFI8, NFI9, NFI10/11 and NFI11/12. The tree species included are larches (Larix sp.), silver birch (Betula pendula) and downy birch (Betula pubescens), aspen (Populus tremula), common alder (Alnus glutinosa) and grey alder (Alnus incana), goat willow (Salix caprea), rowan (Sorbus aucuparia), oak (Quercus robur), juniper (Juniperus communis) and other broadleaved and coniferous tree species. The maps corresponding to year 1994 include only silver and downy birch, aspen, common and grey alder as individual tree species layers, due to different tree species classification used in NFI8, and all other rare tree species are included in the categories of other coniferous and broadleaved trees.

The tree species maps are available as ArcMap shapefiles where Finland is divided into 1 x 1 km2 square grid elements, and for each square kilometer the tree species information is given as average volume (m3/ha) of the species in forestry land. The data are available on Paituli separately for each year (1994, 2002, 2009, 2015), and they will be also uploaded to Puhti (/appl/data/geo/luke/puulajit).

Figure 1. The distribution and average volume of aspen in NFI data in 1994 and 2015. (FI: Haavan määrä ja esiintyminen VMI-aineistossa 1994 ja 2015).

Luke julkaisee harvinaisten puulajien esiintymiskartat 1990-luvulta vuoteen 2015

Luonnonvarakeskus on estimoinut harvinaisten puulajien esiintymisalueen ja määrän teemakarttojen muodossa koko Suomen alueelta. Tuotetut kartat esittävät puulajien levinneisyyden neljänä ajankohtana: v. 1994, 2002-03, 2009 ja 2015. Kartat perustuvat valtakunnan metsien inventointiin (VMI), ja kunkin ajankohdan kartoissa on käytetty mittaustietoja ajankohdaltaan vastaavasta inventoinnista: VMI8 (1994), VMI9 (2002-03), VMI10/11 (2009) ja VMI11/12 (2015). Aineisto kattaa seuraavat puulajit: lehtikuusi, rauduskoivu, hieskoivu, haapa, tervaleppä, harmaaleppä, raita, pihlaja, tammi ja kataja sekä muut erittelemättömät havupuut ja lehtipuut. Vuoden 1994 tilannetta vastaavissa kartoissa on erillisinä puulajeina esitetty vain rauduskoivu, hieskoivu, haapa, tervaleppä ja harmaaleppä, koska VMI8:ssa käytetty puulajien luokitus oli erilainen myöhempiin inventointeihin verrattuna.

Puulajikartat ovat saatavana ArcMap shape-tiedostomuodossa, joissa Suomi on jaettuna 1 x 1 km2 ruutupolygoneihin, joille on estimoitu kunkin puulajin keskimääräinen tilavuus kuutiometreinä hehtaaria kohti metsätalouden maalla. Kunkin 4 ajankohdan tilannetta kuvaava aineisto on omana tiedostonaan.

Data on saatavilla Paitulissa (1994, 2002, 2009, 2015) sekä Puhdissa (/appl/data/geo/luke/puulajit).